Дасан зохицох интеграцлах курс

Дасан зохицох интеграцлах курс (ДИК) бол шинэ улсад зүг чигээ хурдан олоход туслах Чех улсын тухай боловсролын семинар байна.

Курсад Чех улсад амьдралын тухай үндсэн мэдээлэл олж аваад Таны үндсэн эрх ба үүрэгтэй танилцана.

Курс мэргэшсэн багш, орчуулачгийн удирдлагын дор 4 цаг үргэлжилдэг.

Курсад суусны дараа ДИК дууссан гэрчилгээ (сертификат) хүлээн авна.