Adaptaciono-integracioni kursevi

Adaptaciono-integracioni kursevi (AIK) su seminari o češkom društvu koji će vam pomoći da se što pre orijentišete u novoj zemlji.

Na kursevima ćete dobiti osnovne informacije o životu u Češkoj Republici i upoznaćete se sa vašim osnovnim pravima i obavezama.

Kurs traje 4 sata i vodi ga certifikovani predavač i prevodilac.

Stranac za učešće na kursu dobija potvrdu o završenom AIK (certifikat).