TRẮC NGHIỆM ONLINE KHOÁ HỌC THÍCH ỨNG-HỘI NHẬP

Bạn có nghĩa vụ hoàn thành khoá học này? Hãy làm bài trắc nghiệm để tìm hiểu xem bạn có nghĩa vụ này không nhé. Bạn sẽ chỉ mất ít phút để làm bài trắc nghiệm và bạn sẽ cần thêm thẻ sinh trắc của mình.

Có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các điều kiện liên quan tới các khoá học thích ứng-hội nhập trên trang web của Bộ Nội vụ CH Séc: https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

Loading